Program Bilgileri ve Başvuru

PROGRAM HAKKINDA BİLGİ

 

 1. Kazanılan derece:

Bu programın sonunda başarı ile bitiren öğrenciler, Nanobilim ve Nanoteknoloji alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Nanoscience and Nanotechnology) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

 1. Kazanılan derecenin seviyesi:

Bu program, lisans üstü seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

 

 1. Kayıt kabul koşulları:

Yüksek Lisans Programına kabul edilecek öğrencilerin Fen Fakültesi ve Mühendislik Fakültelerinden Lisans derecesine sahip olmaları gerekir.

Öğrenci kabulü için İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri yerine getirilecektir. Yüksek lisans programlarına başvuru şartları ve öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

 1. Yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların lisans diplomasına sahip olması ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya YÖK tarafından belirlenen eşdeğer bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin YÖK tarafından onaylanması gerekir.
 2. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldurarak enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.
 3. İsteyen aday, yerleştirme için yapılacak değerlendirmede yabancı dil puanının hesaplanabilmesi amacıyla, YDS veya ÜAK tarafından YDS’ye eş değer kabul edilen sınavlardan ya da üniversitelerin yapacağı yabancı dil sınavlarından birine ait sonuç belgesini sunabilir.
 4. Program eğitim-öğretim dili %100 ingilizce ve %100 Türkçe olmak üzere ayrılmıştır.
 5. İnglizce Programa başvuracak adayların üç yıldan eski olmamak koşulu ile KPDS veya ÜDS’den İngilizce dil puanı en az 60 veya bu puanın Uluslararası sınav (TOEFL, İIELTS vb.) eşdeğeri olmalıdır.
 6. İstenen koşulları sağlayan adaylar için Enstitü Yönetim Kurulu; Nanoteknoloji ABD kurulunun önerisini dikkate alarak en az üç, en çok yedi üyeden oluşan bir aday değerlendirme jürisi seçer. Ayrıca iki yedek üye tespit eder. Jüri, programa başvuran adayların bilimsel düzeylerini belirler. Adaylar, önceden duyurulan gün ve saatlerde jüri tarafından yapılandırılmış mülakat sınavına alınırlar. Mülakat 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; başvurduğu programın puan türünden ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yabancı dil sınavının %10’u (Yabancı dil sınav sonuç belgesi sunulmamışsa değerlendirme, Yabancı dil puanı “0” kabul edilerek yapılır) ve mülakat notunun %20’sinin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir. Mülakata girmeyen veya mülakat notu 50’nin altında bulunan adaylar için bilimsel başarı düzeyi notu hesaplanmaz ve aday başarısız sayılır. Jüri başkanı, mülakat ve bilimsel düzey notlarını içeren tutanağı Nanoteknoloji ABD başkanlığına sunar. ABD başkanı adayları bilimsel düzey puanlarına göre sıralayan bir liste hazırlar ve bu liste ile jüri tutanağını; mülakat tarihini izleyen ikinci günün akşamına kadar enstitü müdürlüğüne iletir.
 7. Bilimsel başarı düzeyi en az 60 olan adaylar aldıkları notlara göre en yüksekten başlayarak sıralanmak suretiyle kontenjan doluncaya kadar başvurdukları öğretim programlarına yerleştirilirler ve bu liste enstitüde ilan edilir. Başarılı aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde sonraki adaylar ilanda yedek olarak belirlenir.

 

 1. Önceki öğrenmenin tanınması (örgün, enformel ve yaygın eğitim):

İKÇÜ’de öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler.  Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, İKÇÜ’de verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilirÖğrenciler sadece 1 kez muafiyet isteme hakkına sahip olduğundan muaf olmak istedikleri derslerin tümünü aynı seferde bildirmek zorundadır.

 

 1. Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar:

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmesi için 2 zorunlu ders, 5  seçmeli ders olmak üzere 7 dersten az olmamak koşuluyla en az toplam 21 kredilik ders yükü ile kredisiz olarak alınan bir seminer dersini başarıyla tamamlamakla yükümlüdür. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir.

 

 1. Program profili:

Nanoteknoloji Yüksek Lisans Programı, farklı bilimsel ve teknolojik altyapıya sahip öğrencileri, elektronikten sağlık sektörüne çeşitli alanlarda bilimsel ve endüstriyel problemlere cevap verebilecek düzeye getirmektir. Ayrıca, Nanoteknoloji konusundaki disiplinler arası araştırmaları uluslararası boyutlara taşıyıp, bilginin yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

 

 1. Program çıktıları:
  1. Nanoteknoloji Yüksek Lisans programında teorik dersler, laboratuvar çalışmaları ve proje çalışmaları sayesinde ileri seviyede bilgi birikimine sahip olur.
  2. Nanoteknoloji alanında uluslararası seviyede araştırmalar yapma yetisine sahip olur.
  3. Farklı kaynakları kullanarak literatür taraması (bilimsel veritabanları, patent veritabanları) yapabilme yetisine sahip olur ve mevcut sorunların çözümü için literatür taramasını kullanabilecek seviyede bilgiye sahip olur.
  4. Nanoteknoloji alanında, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde hizmet verirken yalnız kendi çalışma alanının değil, diğer disiplinler ile ortak bir iletişim düzlemi oluşturmaya yetecek şekilde bu disiplinlerin bilgi alanlarına aşina olur.
  5. Yürüteceği deneysel çalışmalar ile laboratuvar tecrübesine (farklı deney düzenekleri kurulması ve çok çeşitli analitik cihazlar konusunda teknik bilgi) sahiptir.
  6. Belirli bir deney düzeneği kurulması ve deneysel sonuçların irdelenmesi konusunda yetkinliğe sahip olur.
  7. Nanoteknoloji alanında, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde hizmet verirken ilgili alanlardaki meslek insanları ile çok disiplinli takımlarda çalışabilir; gerektiğinde tek disiplinli takımda görev alır.
  8. Yapılan çalışmaları ilgili insanlara sunabilir.
  9. Yapılan çalışmalarda bilimsellik, ekonomiklik, güvenlik ve estetik gibi temel fen ve mühendislik kriterlerini kullanabilir ve uygulayabilir.
  10. Yenilikçi ve yaratıcı ürünler yapabilecek araştırma kültürüne sahiptir.
  11. Kendi başına bir tez çalışması yürütebilir ve aynı zamanda tez sistematiği ile proje yönetimi konularında da bilgi sahibi olur.
  12. Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi, yönetmelik ve standartları bilir.

 

 1. Mezunların meslek profilleri:

Mezunlar özellikle polimer kimyası, organik ve biorganik kimya, malzeme bilimleri, malzeme mühendisliği ve mikroelektronik üretimi alanlarının nanoteknoloji ile kesiştiği alanlarda yetkin bilgi birikime sahip kişilerdir. Bazı mezunlar yüksek öğretimlerine devam ederek akademik kariyere yönelirler, bazı mezunlarda endüstri  kariyerine sahip olabilirler. Nanoteknoloji mezunlarının telekominikasyon, savunma sanayii, güneş enerjisi, tıp, bıoyama ve kaplama, kozmatik çevre atık arıtma gibi çok geniş bir çalışma alanında uygun pozisyon bulma şansları vardır.

 

 1. Bir üst dereceye geçiş:

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Başa Dön